Regulamin sklepu internetowego www.foreverlashes.pl

 

 

§ 1

 

 

 

Postanowienia wstępne

 

 

 

 

 

 

 

1.      Sklep internetowy Forever Lashes dostępny pod adresem internetowym www.foreverlashes.pl prowadzony jest przez Maria Gniado prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą , YABBI Hurtownia Kosmetyczna, FOREVER LASHES Maria Gniado wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5783130714 REGON 369816253

 

b      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i doPrzedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 

 

§ 2

 

Definicje

 

1.      Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą        Forever Lashes Maria Gniado, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5783130714, REGON 369816253

 

 

 

2.      Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

3.      Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 

4.      Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 

 

 

5.      Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.foreverlashes.pl

 

6.      Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

7.      Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 

 

8.      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

 

9.      Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 

 

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 

 

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

 

 

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 

 

 

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło

 

§ 3

 

Kontakt ze Sklepem

 

 

1.      Adres e-mail Sprzedawcy: info@foreverlashes.pl

2.      Numer telefonu Sprzedawcy: 577603420

3.      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

4.      Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-16

 

 

 

§ 4

 

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 

a.       urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet z przeglądarką internetową.

 

b.      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 

c.       włączona obsługa plików cookies,,

 

 

§ 5

 

 

 

Informacje ogólne

 

1.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.      Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta

 

 

3.      Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

4.      Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

 

 

§ 6

 

 

 

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.      Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, nr tel, dane firmy (opcjonalnie).

2.      Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 

3.      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 

 

 

4.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem panelu klienta w zakładce „zarządzanie prywatnością” lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 

§ 7

 

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.      zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 

2.      wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 

3.      zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 

4.      jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 

5.      kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 

6.      wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 

1.      Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a)    Dostawa na terenie miasta – Elbląg – 0zł

 

b)    Przesyłka kurierska Inpost - 13zł

 

c)      Przesyłka kurierska Inpost za pobraniem - 16zł

 

d)     Przesyłka kurierska Pocztex 48 – 14zł

 

e)     Przesyłka kurierska Pocztex 48 za pobraniem – 17zł

 

f)       Przesyłka kurierska DPD – 16zł

 

g)     Przesyłka kurierska DPD za pobraniem – 18zł

 

Zamówienia powyżej 200zł z dostawą na terenie Polski realizowane są bezpłatnie za pośrednictwem kuriera Inpost lub za dopłatą w przypadku opcji wysyłki za pobraniem.

 

- dopłata pobranie Inpost – 5zł

 

 

- dopłata pobranie Pocztex – 6zł

 

- dopłata pobranie DPD – 7zł

 

 

2.Płatności

 

Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl udostępniającej system szybkich płatności online oraz przelewu tradycyjnego.

 

 

§ 9

 

 

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 

 

 

2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

3.      W przypadku wyboru przez Klienta:

 

a.       płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni od momentu złożenia zamówienia w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

b.      płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

4.      Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 

 

 

5.      Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 

a.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

b.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 

6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

 

7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

8. Dostawa na terenie miasta miasta - Elbląg jest bezpłatna.

 

 

§ 10

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

       1.      Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

2.      Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 

3.      W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 

4.      Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

       5.      Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail info@foreverlashes.pl .

 

Oświadczenie można złożyć również w formie formularza, który przesyła sprzedawca w formie elektronicznej po ówczesnym kontakcie ze strony klienta.

 

      6.      W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

7.      Skutki odstąpienia od Umowy:

 

a.       W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 

b.      W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

c.       Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

d.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

e.       Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 

f.        Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 

g.       Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 11

 

Reklamacje i zwrot towaru

 

1. Klient, ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od momentu dostarczenia przesyłki. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu i dowodem zakupu bez śladów użytkowania.

 

 2. W przypadku reklamacji, należy skontaktować się z Firmą Forever Lashes za pośrednictwem maila lub telefonicznie. Reklamowany/zwracany produkt należy odesłać wraz z oryginalnym dokumentem sprzedaży.

 

 3. Jeżeli nastąpiła pomyłka ze strony firmy wówczas koszt transportu pokrywa sprzedawca.

 

 

 

§ 12

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 

2.    Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę (newsletter) - także w celu marketingowym.

 

3.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 

a.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 

b.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w panelu klienta.

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 13

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

 

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć